Štatút Facebookovej súťaže

platný od 1.12. 2023

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: REMPO, s.r.o.
  Sídlo: Stará Vajnorská 19
  IČO: 35 819 081
  DIČ: 2020236944
  Zapísaný v obchodnom registri Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo:  24810/B
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v termíne špecifikovanom na príspevkoch označených ako súťaž na sociálnej sieti Facebook. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Podmienky účasti v súťaži
  Súťaž je určená pre všetkých používateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „používatelia“), ktorí dovŕšili vek 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky/Českej republiky. Zapojením sa do súťaže používateľ súhlasí s jej podmienkami a s týmto štatútom. Podmienky účasti v súťaži sú špecifikované príspevkoch označených ako súťaž na sociálnej sieti Facebook
 4. Výhra
  Výhra je špecifikovaná na príspevkoch označených ako súťaž na sociálnej sieti Facebook.
 5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Výhercovia budú kontaktovaní Realizátorom prostredníctvom komentáru pod súťažným príspevkom na Facebook stránke. Kontaktovanie výhercov vykoná Realizátor súťaže. Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku. Spôsob kontaktovania výhercu určuje Realizátor.
 6. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 7. Ochrana osobných údajov
  Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné
  údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej
  sa účastník zapojil do súťaže, ako aj jeho meno a priezvisko, e-mail, poštová adresa a telefónne číslo v prípade, ak sa stane výhercom, môžu byť použité a uchovávané
  primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže,
  odovzdanie a prevzatie výhry) a to po dobu trvania súťaže a následného času
  potrebného na spracovanie výsledkov súťaže, odovzdanie výhier a splnenie prípadných súvisiacich povinností, vyplývajúcich vyhlasovateľovi z príslušných právnych predpisov, vyhlasovateľom ako prevádzkovateľom a organizátorom. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla vyhlasovateľa. Súťažiaci má práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 oochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR), t. j. predovšetkým:
  -právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom
  spracúvania,
  -právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu
  spracúvania,
  -právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
  -právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich
  osobných údajov.
  Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ alebo
  sprostredkovatelia, v rozsahu a podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom, sú
  oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle
  GDPR) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 1.12.2023

Aplikácia loga

Aplikácia loga

Vaše firemné logo na pracovnom oblečení

Doprava zadarmo

Doprava zadarmo

Pri nákupe nad 50 €

Osobný odber na predajni

Osobný odber na predajni

Možnosť vyzdvihnutia objednávky na predajni v Bratislave

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies