Ochrana osobných údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ REMPO, s.r.o. so sídlom na adrese Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, IČO: 35819081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24810/B, týmto informuje dotknuté osoby o získavaní a spracúvaní ich osobných údajov. 

Tieto informácie sú Vám určené ak ste naším zákazníkom, ale aj v prípade, ak ste zamestnancom (či poverenou alebo menovanou osobou) nášho zákazníka, ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom a Váš zamestnávateľ Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúcej sa dodávky tovaru a služieb v rámci zmluvných vzťahov.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v nariadení alebo v zákone. Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sme o Vás získali alebo získavame v súlade s nariadením a zákonom v rozsahu a spôsobom podľa tejto informácie. V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť osobne či písomne na adrese nášho sídla alebo prostredníctvom e-mailu: rempo@rempo.sk.

Získavanie osobných údajov 

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, a to vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytujete v súvislosti s dopytom alebo žiadosťou o naše produkty alebo služby, ktoré nám adresujete osobne, telefonicky, písomne poštou alebo elektronicky a prostredníctvom nášho e-shopu, a to na základe Vašej žiadosti.

V prípade, ak ste zamestnancom nášho zákazníka, ktorý je právnickou osobou, prípadne živnostníkom, ktorý si Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúce sa dodávky tovaru a služieb v rámci zmluvných vzťahov, osobné údaje získavame od Vášho zamestnávateľa; poskytnutím údajov, ktoré sú obsahom tejto informácie nie je dotknutá informačná povinnosť Vášho zamestnávateľa v rozsahu podľa článku 13 nariadenia, resp. § 19 zákona pri získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a zamestnávateľa.

Vzhľadom k povahe nami ponúkaného sortimentu a pri vedomí dôležitosti ochrany súkromia detí nezhromažďujeme, nespracovávame ani nepoužívame na našich webových stránkach informácie týkajúce sa osôb, o ktorý je nám známe, že sú mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ ste mladší ako 16 rokov a želáte si používať naše webové stránky spôsobom, ktorý vyžaduje Váš súhlas a zaslanie Vašich osobných údajov, prosíme, urobte tak len so súhlasom svojho zákonného zástupcu alebo ho požiadajte, aby tak urobil za Vás.

Kategórie získavaných a spracúvaných osobných údajov

Budeme získavať a spracúvať iba Vaše bežné osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom v rámci našich aktivít v súvislosti so zabezpečovaním predaja tovaru a poskytovaním našich služieb. Pôjde predovšetkým o nasledovné kategórie osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje: meno, priezvisko, kontaktná a doručovacia poštovná adresa, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, že ste podnikajúcou fyzickou osobou, tiež Váš obchodný názov, adresa miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo.

Údaje o nákupoch a zľavách: informácie o Vašej objednávke v našom internetovom obchode (najmä číslo objednávky, dátum nákupu, typ a množstvo objednaného tovaru, kúpna cena objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby, informácie o automatických nákupných notifikáciách zasielaných na e-mailovú adresu zadanú pri nákupe, stav objednávky).

Bankové, finančné a transakčné údaje: číslo kreditnej karty, údaje o bankovom účte, údaje o platbách.

Informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzavretia príslušnej zmluvy: najmä číslo zákazníka, dátum a číslo vystaveného účtovného a daňového dokladu, typ a množstvo zakúpeného tovaru alebo služby, kúpna cena zakúpeného tovaru alebo služby, dátum a spôsob zaplatenia ceny za tovar alebo službu, dátum a spôsob doručenia tovaru alebo realizácie služby, dĺžka poskytovanej záruky na tovar/službu.

Informácie o našej vzájomnej komunikácii alebo inom kontakte súvisiacom s uzatvorením a plnením zmluvy: najmä použitý komunikačný kanál, dátum a obsah komunikácie.

Informácie súvisiace s prípadným odstúpením od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä dátum odstúpenia, spôsob vysporiadania už zrealizovaného nákupu).

Informácie súvisiace s Vami uplatnenou reklamáciou zakúpeného tovaru/služby (najmä dátum uplatnenia reklamácie, čísla a údaje reklamačných dokumentov, popis reklamovanej vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, dátum vybavenia reklamácie).

Informácie pre marketingové účely vytvorené našou spoločnosťou na základe Vášho využívania našich služieb (najmä informácie o Vašich nákupoch v našej spoločnosti a Vaše zaradenie do jednotlivých zákazníckych skupín).

Informácie o Vašom hodnotení: nášho internetového obchodu a zakúpeného výrobku/služby.

Nevyhnutnosť poskytnutia osobných údajov

Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k vzniku zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a zákazníkom, keďže v súlade so zákonom NR SR č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, je Vaša identifikácia ako zmluvnej strany (resp. ako osoby určenej Vaším zamestnávateľom na vybavovanie zmluvných záležitostí) jednou z podstatných náležitostí Zmluvy.

Ďalej platí, že v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov môže byť plnenie zmlúv významne sťažené, alebo až znemožnené, alebo to môže mať za následok sťaženie, ba až znemožnenie komunikácie zmluvných strán.

Poskytnutie čísla dokladu totožnosti budeme požadovať iba u zákazníkom poverených osôb určených na prevzatie našich dodávok. Účelom je potreba jednoznačnej identifikácie pri odovzdávaní a preberaní našich produktov a predchádzanie možnosti prevzatia inou osobou; ako aj úspešné riešenie prípadného reklamačného konania.

Príjemcovia osobných údajov 

Všetky Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované iným príjemcom len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania alebo na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov.

Príjemcami osobných údajov môžu byť:

 • kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.),
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov,
 • zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ktorí:
 • pre nás technicky zabezpečujú rozposielanie našich obchodných a reklamných materiálov,
 • nám poskytujú služby správy, hostingu a servisu nami používaných softwarových aplikácií,
 • pre nás zabezpečujú doručovanie Vami objednaného tovaru (zmluvní dopravcovia),
 • pre nás zabezpečujú on-line platobné služby (prevádzkovatelia platobných brán),
 • sa podieľajú na vybavovaní a vysporiadaní Vami uplatnených reklamácií alebo spolupracujú pri riešení Vami objednaných servisných zákaziek (výrobcovia alebo dodávatelia tovaru, zmluvné servisy),
 • nám poskytujú právne služby, najmä pre nás zabezpečujú ochranu našich právom chránených záujmov a zastupujú nás pri určení, obhajobe a vymáhaní našich právnych nárokov (advokáti, exekútori), alebo nám poskytujú služby prevádzkujú technické riešenia, vďaka ktorým Vám môžeme na našom webe alebo aj na iných weboch zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu.

Informácie o konkrétnom obchodnom partnerovi, ktorému môžu byť sprístupnené Vaše osobné údaje v konkrétnom prípade, Vám oznámime na základe Vašej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu rempo@rempo.sk.

 • ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, tretie osoby hodnotiace využívanie služieb našich zmluvných partnerov, osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

Ak naša spoločnosť zasiela žiadosť o hodnotenie prostredníctvom zmluvného partnera, v takom prípade sprístupní niektoré informácie o Vašej objednávke (len v rozsahu číslo objednávky, údaje o zakúpenom tovare a e-mailová adresa), prevádzkovateľovi portálu heureka.sk, za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu heureka.sk je v tomto prípade voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa spracovávajúceho Vaše osobné údaje.

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na nasledujúce účely:

 • registrácia v e-shope a prevádzka e-shopu; Na zabezpečenie registrácie v e-shope a zabezpečenie prevádzky e-shopu. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. žiadosť dotknutej osoby, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 • uzavretie a plnenie zmluvy; Na plnenie zmluvných povinností alebo vykonanie opatrení na Vašu žiadosť predtým, než s Vami uzatvoríme zmluvu, najmä na účely spracovania a zasielania cenových ponúk, prípravy a uzatvárania zmlúv, evidenciu zmlúv vrátane všetkých ich zmien v našom internom systéme, kontrolu plnenia zmlúv a povinností zmluvných strán najmä v rámci kúpnych zmlúv a rámcových zmlúv, ako aj ďalších povinností súvisiacich so správou zmlúv, preberaním a odovzdávaním tovaru, riešenia poistných udalostí, vybavovaním reklamácií a sťažností, fakturáciou, vymáhaním škôd a pohľadávok vzniknutých v súvislosti s dodávkou tovaru a služieb, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod.. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t.j. plnenie zmluvy a  splnenie  zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.
 • ochrana finančných záujmov dodávateľa; je v našom oprávnenom záujme spracúvať Vaše osobné údaje týkajúce sa neplnenia Vašich zmluvných povinností s cieľom ochrániť finančné záujmy dodávateľa.                                                                                                                                              
 • spory, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí, vymáhanie pohľadávok a mimosúdne vymáhanie pohľadávok; v prípadoch, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov, vrátane vymáhania pohľadávok a mimosúdneho vymáhania pohľadávok, alebo obhajobu práv prevádzkovateľa budú Vaše osobné údaje spracúvané na tento účel, ktorý je zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania; právny základ, pre spracúvanie bude rovnaký aký bol aplikovaný pre pôvodný účel spracúvania.
 • marketing; V prípade Vášho súhlasu Vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách e-mailom, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v takom rozsahu a frekvencii, aby neboli pre Vás obťažujúce. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete  kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu priamo v týchto e-mailových správach alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: rempo@rempo.sk. Z odberu newslettrov sa môžete tiež jednoducho a kedykoľvek odhlásiť vo svojom používateľskom profile. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správa a fakturácia ceny za dodávku tovaru a služieb, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. splnenie  našich zákonných povinností vyplývajúcich najmä  zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pod..
 • evidencia pošty a správa registratúry; evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v našich interných systémoch. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • uplatňovanie práv dotknutých osôb; je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť riadne vybavenie žiadostí, ktorými si uplatňujú svoje práva dotknuté osoby v súlade s nariadením.
 • ochrana a bezpečnosť informácií v sieti; riadenie a správa informačných a komunikačných technológií a poskytovanie súvisiacich služieb a prostriedkov za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti je našim oprávneným záujmom. Ochrana a bezpečnosť informácií, efektívne riadenie bezpečnostných rizík, schopnosť prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovaniu, schopnosť predchádzať vzniku bezpečnostno-relevantných udalostí je súčasne našou povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť a zabezpečiť ochranu aktív. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia).

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje v e-shope sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

V prípade, ak budeme voči Vám uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie alebo ak budete právne nároky uplatňovať Vy voči nám a viesť voči nám súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov až do právoplatného skončenia takéhoto konania. Po ukončení zmluvného vzťahu, resp. po právoplatnom skončení konania podľa predchádzajúcej vety, budú Vaše osobné údaje už iba uchovávané (archivované), a to po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy, pretože povinnosť uchovávať zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so zmluvou, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nám vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve. Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané resp. znehodnotené / skartované.

V prípade, že ste nesplnili svoj záväzok voči našej spoločnosti, že nám z dôvodov na vašej strane vznikla škoda, alebo v prípade, že naopak Vy uplatňujete svoje nároky voči našej spoločnosti určitými právnymi prostriedkami, prípadne reálne hrozí, že v budúcnosti dôjde k uvedeným situáciám, môžeme Vaše osobné údaje v celom vyššie uvedenom  rozsahu spracovávať na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti spočívajúceho vo vymáhaní našich pohľadávok a/alebo ochrane práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti (napr. určenie, obhajoba alebo vymáhanie právnych nárokov pred súdom alebo orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov). Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje po zákonom stanovenú premlčaciu dobu.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj preto, aby sme mohli príslušným úradom vykonávajúcim dozor preukázať, že riadne dodržiavame zákonom predpísané postupy a dodržiavame zákonné povinnosti. Opäť sa jedná o spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje počas 4 rokov odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá môže byť predmetom kontroly príslušných štátnych orgánov.

Vaše osobné údaje spracúvané na účel riadneho vybavenia práv dotknutých osôb, môžu byť v prípade, že si právo dotknutej osoby uplatníte, spracúvané po dobu 5 rokov.

V prípade, že kedykoľvek namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať. 

V rámci neustálej snahy o zlepšovanie našich služieb zákazníkom, naša spoločnosť spracováva pseudonymizované osobné údaje zákazníkov, napríklad číslo objednávky, typ objednaného tovaru, množstvo objednaného tovaru, dátum doručenia objednávky, dátum vybavenia objednávky, číslo servisnej zákazky, dátum vytvorenia a vybavenia servisnej zákazky, a to za účelom vyhodnocovania správnosti nastavenia našich vnútorných procesov a kontroly dodržiavania predpísaných interných postupov zo strany našich zamestnancov. Jedná sa napríklad o prípad kontroly, či bola Vaša objednávka vybavená v sľubovanom termíne, a pokiaľ nie, z akého dôvodu nebol termín dodržaný. Toto spracovanie vykonávame na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Vaše pseudonymizované osobné údaje uchovávame pre tento účel maximálne počas 1 roka od Vašej objednávky alebo nákupu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

Niektoré technické riešenia, ktoré využívame najmä pri vyhodnocovaní výkonnosti našich webových stránok, analýze správania užívateľov na našich webových stránkach a pri zabezpečovaní zobrazovania relevantných reklám na webe, nám poskytujú spoločnosti so sídlom v nečlenskom štáte Európskej únie. Preto v rámci spracovania niektorých údajov, najmä údajov získaných pomocou súborov cookies, môže dôjsť k prenosu týchto údajov na servery daných poskytovateľov umiestnené mimo Európsku úniu, tak ako je popísané na stránke Využívanie súborov cookies.

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Ochrana súkromia na našich webových stránkach

Údaje, ktoré ste poskytli dobrovoľne

Na našich webových stránkach môžete na určitý účel dobrovoľne poskytnúť určité informácie, napr. akékoľvek informácie zadané pri vyjadrení záujmu o kontaktovanie. Takéto údaje môžu obsahovať osobné kontaktné informácie, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo, e-mail adresa, pracovná pozícia alebo demografické informácie a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete.

Tieto zhromaždené údaje používame na to, aby sme vás kontaktovali. Z tohto dôvodu môžeme údaje zdieľať s externým partnerom, ak je to potrebné na zodpovedanie Vašich otázok.

Súbory cookie, údaje o použití a podobné nástroje

Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme prostredníctvom automatizovaných prostriedkov určité informácie ako sú súbory cookie, pixelové značky, nástroje na analýzu prehliadača atď. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookie, údajov o používaní a podobných nástrojov, ktoré používame, nájdete na stránke Využívanie súborov cookies.

Prepojené stránky

Z našich webových stránok môžeme poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán („prepojené stránky“). Prepojené stránky nemusia byť nami nevyhnutne kontrolované alebo skúmané. Každá prepojená stránka má svoje vlastné podmienky používania a informácie o ochrane osobných údajov. Nie sme zodpovední za zásady a postupy akýchkoľvek prepojených stránok a ďalšie odkazy v nich obsiahnuté, preto vyzývame používateľov, aby si prečítali podmienky a oznámenia týchto prepojených webov pred ich použitím.

Naša webová stránka používa napríklad tlačidlá pre nasledujúce sociálne siete: facebook, instagram. Tlačidlá zobrazujú logá jednotlivých sociálnych sietí. Tlačidlá však nie sú štandardné sociálne pluginy, teda pluginy poskytované sociálnymi sieťami, ale odkazy s ikonami tlačidiel. Tieto tlačidlá sa aktivujú iba úmyselnými akciami (kliknutím). Pokiaľ nekliknete na tlačidlá, do sociálnych sietí sa neprenesú žiadne údaje. Kliknutím na tlačidlá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím aktivujete tlačidlá a vytvoríte prepojenie. Ak si neželáte, aby o vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na tlačidlo.

Deti

Naše webové stránky nie sú zamerané na deti a nepoužívame ich na to, aby sme ich vedome vyžadovali osobné informácie z detí alebo ich uvádzanie na trh deťom. Ak sa dozvieme, že dieťa poskytlo osobné prostredníctvom jednej z našich webových stránok, odstránime tieto informácie z našich systémov.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte okrem vyššie uvedených práv najmä nasledovné práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 nariadeni; máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia. Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 2. právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia); Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. toto právo Vám  však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
 3. právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (čl. 17 nariadenia), a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, na základe ktorého vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napríklad Zmluva, ktorú máme s Vami uzavretú), ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s nariadením a zákonom. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia), v zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme, avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov, namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením a zákonom a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich vy, napríklad na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov v prebiehajúcom súdnom konaní.
 5. právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia), to znamená právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe Zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.
 6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 nariadenia), ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, vrátane profilovania pri takomto spracúvaní. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.  
 7. právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania ak by takéto automatizované rozhodovanie a profilovanie malo vo vzťahu k Vám právne účinky alebo Vás významne ovplyvňovalo (čl. 22 nariadenia);  Ako sme Však uviedli, pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu,
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 nariadenia); ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením resp. zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“), môžete podať sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.) na Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Vaše práva môžete uplatniť:

 • zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu spoločnosti,
 • elektronicky zaslaním písomnej žiadosti na e-mail rempo@rempo.sk.

Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Záverečné ustanovenia

Dátum vydania a účinnosti „Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov“: 1.5.2022

Vyhradzujeme si právo tieto informácie o ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť, upraviť a aktualizovať. Prosím pravidelne kontrolujte, či ste sa oboznámili s našim najaktuálnejším oznámením.

 

Aplikácia loga

Aplikácia loga

Vaše firemné logo na pracovnom oblečení

Doprava zadarmo

Doprava zadarmo

Pri nákupe nad 50 €

Osobný odber na predajni

Osobný odber na predajni

Možnosť vyzdvihnutia objednávky na predajni v Bratislave

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Marketingové cookies
 • Údaje používateľa
 • Prispôsobená reklama

<