None

Spoznajte normy pracovných rukavíc

Bezpečnosť rúk v akejkoľvek práci je jednou z najdôležitejších vecí. O to viac, ak ide o manuálnu robotu. Najspoľahlivejšie na to slúžia rukavice. Ako si vybrať tie správne?

Naše ruky sú vystavované rozličným nebezpečenstvám v závislosti od vykonávanej práce. Aby sme si vybrali ten správny typ ochranných rukavíc na robotu, je nevyhnutné identifikovať riziká ich užívania. Európska legislatíva predpisuje na plnenie osobných ochranných prostriedkov jednoznačné požiadavky, certifikované označením CE (Európske nariadenie 2016/425).

Tieto riziká je možné rozdeliť do 3 kategórií:

 • Úroveň CE 1 = MIERNE RIZIKO

Na tejto úrovni je riziko zranenia veľmi nízke a je možné ho vopred identifikovať. Na ochranu používateľa pred ním poslúžia napríklad kombinované rukavice.

 • Úroveň CE 2 = STREDNÉ RIZIKO

Na tomto stupni existuje reálne riziko vážnych zranení (porezania, natrhnutia, prepichnutia, odrenín ap.) a  adekvátne ochranné rukavice sa stávajú nevyhnutnosťou. Úroveň ochrany musí byť na rukaviciach uvedená špecifickým označením. 

Do tejto kategórie patria napríklad protiporézne rukavice.

 • Úroveň CE 3 = NEZVRATNÉ RIZIKO

Ide o najvyššiu úroveň rizika pri poraneniach. Každý zodpovedný pracovník čelí fatálnym rizikám a nezvratnému poškodeniu rúk, napríklad pri práci s chemikáliami alebo žieravinami. Základom je výber testovaných a certifikovaných rukavíc. 

V tejto kategórii nájdeme napríklad protichemické rukavice.

Podľa jednotlivých noriem môžeme ďalej identifikovať príslušné ochranné rukavice. Zhrňme si v stručnosti, čo ktorá norma zahŕňa.

STN EN ISO 21420 

Všeobecné požiadavky a metódy skúšania. Nahrádza normu EN 420.

Stanovuje použitie, ergonómiu, bezpečnosť alebo označenie. Nestanovuje úrovne ochrany rukavíc. Ide o základný predpis pre ochranné rukavice, ktorý dopĺňajú ďalšie normy podľa jednotlivých rizík. Rukavice musia byť vyrobené tak, aby poskytovali ochranu, ku ktorej sú určené. Materiál, švy a okraje nesmú užívateľovi ublížiť, rukavice sa musia ľahko obliekať aj dávať dole, a hodnota pH rukavíc musí byť medzi 3,5 a 9,5, obsahu chrómu (šesťmocného). V kožených rukaviciach musí byť nižší ako 3mg/kg. Výrobca tiež musí uviesť, či rukavice obsahujú látky spôsobujúce alergie. Pokiaľ sú dodržiavané pokyny pre pranie, nesmie byť ovplyvnená kvalita ochrany poskytovanej rukavicami. Rukavice musia umožňovať maximálnu pohyblivosť prstov (obratnosť) vzhľadom k danej úrovni ochrany.

STN EN 388:2016 + A1:2018

Táto norma definuje výkonnostné hodnoty pre ochranné rukavice proti mechanickým rizikám ako je odieranie, prerezanie, pretrhnutie, prepichnutie a v prípade potreby aj náraz. Táto norma bola v rokoch 2016 a 2018 revidovaná. Test odolnosti proti odieraniu bol zlepšený o podrobnejšie informácie, test odolnosti proti prerezaniu „Coupe“ bol revidovaný a bol pridaný test odolnosti proti prerezaniu podľa normy ISO, ako aj test nárazu pre špeciálne použitia. Kvôli zlepšeniu informácií o odolnosti proti prerezaniu bolo stanovené, že test podľa normy ISO by sa mal používať ako referencia v prípade otupenia čepele pri takzvanom teste „Coupe“.

A. Odolnosť proti oderu (stupeň ochrany 0-4)

Stanovuje počet cyklov, potrebných k vydreniu otvoru v kruhovom tvare materiálu rukavice brusným papierom pri konštantnom tlaku a pohybe. Najväčší stupeň ochrany je 4, čo odpovedá 8 000 cyklom.

B. Odolnosť proti prerezaniu, skúška „Coupe“ (stupeň ochrany 0-5)

V tomto prípade sa meria počet otáčok kruhového noža otáčajúceho sa konštantnou rýchlosťou, ktorá je potrebná k prerezaniu rukavice. Výsledok sa porovná s referenčným materiálom, aby bolo možné získať index. Najvyšší stupeň ochrany je 5, čo odpovedá indexu 20.

C. Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (stupeň ochrany 0-4)

Sila nutná k ďalšiemu trhaniu narezanej  vzorky rukavice. Maximálna sila je 75 N.

D. Odolnosť proti pretlačeniu (stupeň ochrany 0-4)

Meranie veľkosti sily, ktorá je nutná k prerazeniu otvoru v rukavici hrotom so štandardným rozmerom a s danou rýchlosťou (10 cm/min.),

E. Odolnosť proti prerezaniu podľa reznej skúšky ISO (stupeň ochrany A-F alebo X)

Sila v newtonoch (N) nutná k prerezaniu vzorky rukavice pravouhlou čepeľou v stanovenom skúšobnom rezacom zariadení. Táto skúška je voliteľná, pokiaľ nedošlo k otupeniu ostria v skúška „Coupe“ – v takomto prípade sa stáva referenčným ukazovateľom odolnosti proti prerezaniu.

F. Ochrana proti nárazom (stupeň ochrany P)

Skúška ochrany proti nárazom sa vykonáva podľa normy EN 13594:2015 o ochranných rukaviciach pre vodičov motocyklov. Skúša sa časť poskytujúca ochranu, ale vzhľadom k jej obmedzenej ploche nie je možné touto metódou skúšať v časti okolo prstov. Náraz má energiu 5 J a prenášaná sila musí odpovedať najvyššej úrovni, v tomto prípade úrovni 1, s individuálnym výsledkom ≤ 9,0 kN a strednou silou ≤ 7,0 kN.

STN EN 407:2020-07 

Táto norma upravuje požiadavky pre rukavice potrebné na prácu s tepelnými rizikami. Táto norma sa vzťahuje na všetky rukavice a iné prostriedky na ochranu rúk navrhnuté na ochranu ruky alebo časti ruky proti teplu a/alebo ohňu v jednej alebo viacerých z nasledujúcich foriem: plameň, kontaktné teplo, konvekčné teplo, sálavé teplo, rozstreky malých častíc roztaveného kovu a veľké množstvá tekutého kovu.

A. Ohraničené šírenie plameňa

Tento test určuje čas horenia alebo čas tlenia. Musí sa skontrolovať povrch najvnútornejšej vrstvy rukavice. Nesmie vykazovať žiadne známky tavenia. Na žiadnom mieste v testovanej oblasti nesmie byť diera. Po uplynutí času horenia sa šev nesmie roztvárať.

B. Kontaktné teplo

Počas testu sa kontroluje zahrievanie vnútorného povrchu zahrievaním vonkajšej oblasti (kontaktu). Prahový čas je 15 sekúnd s maximálnym zvýšením teploty o 10 °C. Pri výkonnostnej úrovni 3 alebo 4 pre kontaktné teplo sa musí vykonať test na ohraničenú tvorbu plameňa a musí sa dosiahnuť aspoň výkonnostná úroveň 3. Test ukazuje ochranný účinok rukavice pri priamom kontakte s teplými/horúcimi predmetmi. Počas testu však môže dôjsť k poškodeniu vonkajšieho materiálu. Najvnútornejšia vrstva rukavice nesmie vykazovať žiadne známky tavenia ani tvorby dierok.

C. Konvekčné teplo 

Stanovuje sa index prestupu tepla (HTI). Na tento účel sa používa dlaň a chrbát ruky, ktoré sú vystavené konvekčnému teplu (skúšobná metóda podľa normy EN ISO 9151:2016).

D. Sálavé teplo 

Prestup tepla zo sálavého tepla sa meria v čase (t). Na tento účel sa používa materiál na ochranu rúk bez výstuh.

E. Rozstreky malých častíc roztaveného kovu 

Počas testu musí počet kvapiek, ktoré vedú k zvýšeniu teploty o 40 °C, zodpovedať výkonnostnej hodnote. Výkonnostná hodnota zodpovedá príslušnému počtu kvapiek. Vonkajšia ani najvnútornejšia vrstva rukavice nesmie vykazovať žiadne známky tavenia ani tvorby dierok.

F. Veľké množstvá roztaveného kovu 

Simulácia kože nesmie počas testu vykazovať žiadne vyhladenie ani iné zmeny na reliéfnom povrchu, keď je ochranná rukavica vystavená primeranému množstvu tekutého železa. Množstvo tekutého železa je definované výkonnostným indexom. Materiál ani kombinácie materiálov, ktoré sa počas testu vznietia, nespĺňajú požiadavky tohto testu.

STN EN 511:2006 

Táto norma pokrýva ochranu pred chladom. Aj ochranné rukavice proti chladu  ponúkajú rôzne stupne odolnosti proti konvekčnému alebo kontaktnému chladu a tiež odolnosť proti prieniku vody.

A. Konvekčný chlad

Na meranie sa model ruky zahreje na 35 °C. Na tento model ruky sa natiahne rukavica. Úroveň výkonu je založená na energii, ktorá musí byť spotrebovaná na udržanie tejto teploty (30–35 °C). Čím viac energie sa dá rukavici dodať bez toho, aby sa zvýšila teplota v miestnosti mimo rukavice, tým lepšie sú izolačné vlastnosti rukavice.

B. Kontaktný chlad 

Vyhrievaná a chladená doska sú oddelené materiálom rukavice. Základom je opäť množstvo energie, ktorú je možné dodať do vyhrievanej dosky bez toho, aby došlo k zmene teploty v chladenej doske.

C. Vodeodolnosť 

Stupeň 1 znamená vodeodolnosť, stupeň 0 prepúšťanie vody. Stupeň X znamená, že rukavica nebola testovaná. Vodeodolnosť zahŕňa dlaň a chrbát ruky.

STN EN ISO 374-2:2021

Je európskou normou pre ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Okrem špecifických vlastností produktu sem patria aj kritériá označovania, ako sú výstražné oznámenia a piktogramy, ktoré umožňujú rýchle a ľahké priradenie. Rukavice, ktoré majú poskytovať ochranu proti mikroorganizmom a chemikáliám, musia byť nepriepustné (bez otvorov). V prípade tenkých jednorazových rukavíc sa skúša priepustnosť tak, že sa rukavice naplnia vodou alebo vzduchom. Pokiaľ voda alebo vzduch uteká, rukavica je chybná.

STN EN 12477:2001 + A1:2005 

Táto európska norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné rukavice, určené na používanie pri ručnom zváraní kovov, rezaní a pod. Ochranné rukavice pre zváračov chránia ruky a zápästia pri zváraní a podobných prácach. Ochranné rukavice pre zváračov chránia proti malým rozstrekom roztaveného kovu, proti krátkemu vystaveniu účinku ohraničeného plameňa, proti konvekčnému teplu, proti kontaktnému teplu, a proti pôsobeniu UV žiarenia z elektrického oblúka. Okrem toho chránia proti nepriaznivým mechanickým vplyvom. Materiál rukavíc poskytuje pre zváranie elektrickým oblúkom minimálny elektrický odpor do 100 V. 

Ochranné rukavice pre zváračov sa podľa funkčných charakteristík triedia na 2 typy: 

 • typ A: s nižšou úchopovou schopnosťou, s vyššími funkčnými charakteristikami;
 • typ B: s vyššou úchopovou schopnosťou, s nižšími funkčnými charakteristikami.

Ochranné rukavice na špeciálne zváracie postupy nie sú predmetom tejto normy.

STN EN 16350:2014

Táto európska norma uvádza dodatočné požiadavky na ochranné rukavice používané v priestoroch, v ktorých sa nachádzajú horľavé alebo výbušné zóny, alebo by sa tam mohli nachádzať. Špecifikuje skúšobnú metódu a požiadavky na funkčné vlastnosti, označovanie a informácie pre elektrostatické disipatívne ochranné rukavice na minimalizovanie rizík výbuchu. 

Táto európska norma neplatí na: 

 • ochranu elektronických zariadení; 
 • ochranu proti sieťovému napätiu; 
 • izolačné ochranné rukavice na prácu pod napätím (EN 60903); 
 • ochranné rukavice pre zváračov (EN 12477). 

Požiadavky nemusia byť dostatočné v horľavom ovzduší, obohatenom kyslíkom. Táto európska norma by sa mala používať spolu so špecifickými normami, týkajúcimi sa rizík, pre ktoré sú rukavice určené. Používanie antistatických rukavíc (rozptyľujúcich elektrostatický náboj) je dôležité v prostredí s rizikom súvisiacim s požiarom a/alebo výbuchom. Cieľom je predísť javu, ktorý je spôsobený rozdielom elektrických potenciálov medzi užívateľom a prostredím, ktorý vzniká počas kontaktu a hovorovo sa nazýva „šok“.

ESD norma (IEC 61340-5-1)

Skratka ESD znamená elektrostatický výboj. Výrobky s označením ESD splňujú aktuálne kritéria a vyhovujú normám o ochrane pred elektrostatickým výbojom. Osvedčenie o ochrane pred elektrostatickým výbojom sa nesmie zamieňať s vlastnosťami elektrickej bezpečnosti! Pokiaľ je nutné pracovať v blízkosti zariadenia pod napätím, musia sa dodržovať požiadavky štátnych predpisov. Pokiaľ majú rukavice na ochranu pred elektrostatickým výbojom uspokojivo fungovať, musia byť vodivé osobné vybavenie aj pracovisko.

Skúšobná metóda:

Účelom medzinárodnej normy IEC 61340-5-1 je zaručiť, že rukavice na ochranu pred elektrostatickým výbojom sú schopné splniť požiadavky na odpor systému, čo znamená, že odpor medzi obsluhou a zemou je menší než 10⁹ Ω. Skúška sa vykonáva pri 12% vlhkosti. 

STN EN 16523-1+A1

Ide o normu, upravujúcu odolnosť proti permeácií chemikálií (nahradzuje normu EN 374-3:2003), čo je skúšobnámetóda merania odolnosti materiálu OOP proti permeácií nebezpečných chemikálií na molekulárnej úrovni a pri trvalom kontakte. Rukavice sú klasifikované ako typ A, typ B alebo typ C.

A. Doba prieniku > 30 min. pre aspoň 6 chemikálií z nového zoznamu.

B. Doba prieniku > 30 min. pre aspoň 3 chemikálie z nového zoznamu.

C. Doba prieniku > 10 min. pre aspoň 1 chemikáliu z nového zoznamu.

Zoznam chemikálií, s ktorými sa skúšajú rukavice, bol rozšírený o šesť ďalších chemikálií. V priemyselných aplikáciách sa používa stále väčšie množstvo chemikálií a niektoré neboli zahrnuté v predchádzajúcej norme.

Chemikálie: Metanol, Acetón, Acetonitril, Dichlorometan, Sírouhlík, Toluén, Dietylamin, Tetrahydrofuran, Etylacetát, n-Heptan, Hydroxid sodný, 40%, Kyselina sírová, 96%, Kyselina dusičná, 65%, Kyselina octová, 99%, Hydroxid amónny, 25%, Peroxid vodíka, 30%, Kyselina fluorovodíková, 40%, Formaldehyd, 37%.

STN EN ISO 374-4

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom - stanovenie odolnosti proti degradácii chemikáliami.

Táto norma špecifikuje skúšobnú metódu na stanovenie odolnosti materiálov ochranných rukavíc proti degradácii nebezpečnými chemikáliami pri kontinuálnom kontakte. Okrem hodnotenia chemickej odolnosti je vhodné použiť ďalšie skúšky ako odolnosť proti permeácii a odolnosť proti penetrácii, lebo chemická skúška nemôže poskytovať dostatočnú informáciu o zmenách fyzikálnych vlastností rukavíc pri expozícií chemikáliám. Preto je nevyhnutné vystaviť vonkajší povrch rukavíc pôsobeniu chemikálie. Degradácia je škodlivá zmena jednej alebo viac vlastností materiálu ochrannej rukavice v dôsledku kontaktu s chemikáliami. Môže sa prejavovať rozštiepením na vrstvy, zmenou farby, zatvrdnutím, zmäknutím, zmenou rozmeru, stratou pevnosti v ťahu a podobne. Určuje sa meraním percentuálnej zmeny odolnosti materiálu rukavice proti prerazeniu po trvalom kontakte vonkajšieho povrchu so skúšajúcou chemikáliou v trvaní 1 hodiny. Výsledok skúšky degradácie musí byť uvedený v informačnom letáku ku všetkým trom typom rukavice.

STN EN ISO 374-5

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom - terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre mikrobiálne riziká.

Táto časť normy EN ISO 374 špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné rukavice určené chrániť používateľa pred mikroorganizmami. Nová norma zavádza skúšanie ochrany proti vírusom. Predchádzajúca norma sa venovala iba plesniam a baktériám. Nové značenie na obale bude uvádzať či rukavice chránia iba pred baktériami a plesňami alebo pred baktériami, plesňami a vírusmi. K označeniu rukavíc chrániacich pred baktériami a plesňami slúži piktogram biologického rizika. Pokiaľ rukavice splňuje požiadavky skúšajúcej metódy na ochranu pred vírusmi, tento piktogram bude doplnení o slovo „VIRUS“.

 

 

Aplikácia loga

Aplikácia loga

Vaše firemné logo na pracovnom oblečení

Doprava zadarmo

Doprava zadarmo

Pri nákupe nad 50 €

Osobný odber na predajni

Osobný odber na predajni

Možnosť vyzdvihnutia objednávky na predajni v Bratislave

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Marketingové cookies
 • Údaje používateľa
 • Prispôsobená reklama